poster, ad+d: Serina Shiota, 2018
(photo: Mariko Ohya

 

 

 

 

 

poster, ad+d: Serina Shiota, 2018
(photo: Mariko Ohya)

 

 

 

poster, ad+d: Serina Shiota, 2018
(photo: Mariko Ohya)

 

 

 

 

poster, ad+d: Serina Shiota, 2017
(photo: Mariko Ohya)

 

 

 

poster, art direction+design: Serina Shiota, lithograph: Natsumi Kobayashi, 2018